Untitled Document

Guntur Hotels

Grand Nagarjuna ........................ 2264211
Vijayakrishna ........................ 2222221
Vazram ........................ 2327979
Amaravathi (Ravisankar) ........................ 2231750
Sindhuri ........................ 2245599
Siddhartha ........................ 2357777
KKR 6546365 Visrai ........................ 22444444
Sitara ........................ 2326036
Aditya ........................ 2232644
Krishna Residency ........................ 2264333
Hanuman ........................ 2223247
Githa Regency ........................ 2219101
Supreme ........................ 2230333
Central In ........................ 2256677
Sri Sai Krishna Residency ........................ 2234111 <
Venkatesh Grand ........................ 2212100/200
K and M (Vijayakrishna) ........................ 2222221
Swagruha ........................ 2233199