Untitled Document

Kalyana Mandapams Guntur

TTD................................................................... 0863-2224340
Munisetty Koteswara Rao A/c. ........................................ 6648283
Fancy Kalyana Mandapam ................................................ 2224500
Sri Kanyaka Prameswari Ammavari........................................ 2221910
Patchipulu Venkatateswara Rao Kalyanamandapam ....................... 2224987
> Anna Srinivasa Rao ................................................. 2222315
Anna Ramakoteswara Rao Kalyanamandamapm ........................................ 2226288
Sri Venkateswara Vignana Mandiram ........................................2222741
Arya Vysya Samkshema Parishahat Kalyana Mandapam ........................................ 2211131
Sri Anjaneyaswamy Kalyanamandamap A/C ........................................ 6585731
Sri Sitarama Sevamandali Kalyana Mandapam ........................................ 2323353
Garlapati Sons Kalyana Mandapam ........................................ 2222206
Geetamandiram Kalyana Mandapam ........................................ 2223799
DS Kalyana Mandapam ........................................ 2222859
Sri Sadhu Jayalakshmi Subramanyam Garla Mandapam ........................................ 2221783
Guntur Tapi Workers Kalyana Mandapam A/C ........................................ 6534686
Sri Suvarchala Prasannajaneya Swamy ........................................ 2226751
Sri Venkateswara Swamy Kalyana Mandapam ........................................ 2228651
Sri Ramanama Kshetra Kalyana Mandapam ........................................ 2220254
Indian Tobacco Association Kalyanamandapam ........................................ 2216238
Lalitha Kalyana Mandapam ........................................ 2225429
Sri Venkateswara Nakavari Kalyana Mandapam ........................................ 2333918
Police Kalyana Mandapam ........................................ 22344828
KKR Function Hall ........................................ 2240188
Revenu Kalyana Mandapam A/C ........................................ 2236271
Siddhartha Gardens ........................................ 9866599955
Doddi Janardha Rao Kalyana Mandapam ........................................ 2353047
Srinivasa Kalyana Mandapam ........................................ 2357729
Subba Reddy Kalyana Mandapam ........................................ 2233266
Koppuravuri & Iron Marchant's Kalyanamandapam ........................................ 2353717
Lions Policlinic Kalyanamandapam ........................................ 2236644
Nannapaneni Kalyana Mandapam ........................................ 6589998
Sri Venkateswara Kalyanamandapam ........................................ 2231274
Kammajana Sevasamithi Kalyanamandapam ........................................ 2355471
Sri Venkateswara Swamy Balaji Kalyana Mandapam ........................................ 2246465
Subham Kalyanamandapam A/C. ........................................ 2239268
Bommidala Kalyana Mandapam ........................................ 2350942
Suryadevara Venkateswara Kalyanamandapam A/C. ........................................ 2352552
Majeti Ram Kalyana Mandapam ........................................ 2355113
Sri Bathina Kalyana Mandapam ........................................ 2235800
Sri Lakshmi Venkateswara Kalyana Mandapam ........................................ 2358253
The Fertilisers Kalyanamandapam ........................................ 2234537
Wine Dealers Kalyana Mandapam ........................................ 2233984
Gaddipati Kalyana Mandapam ........................................ 2221315
ATM Kalyana Mandapam ........................................ 9346833476
Kapati Sankara Rao Kalyana Mandapam ........................................ 3956156
Akurati Peraiah, Narasamma Function Hall ........................................ 2220353