header

Satakalu, Vemana Satakam, Kumara Satakam, Bhaskara Satakam, Sumati Satakam

శతకాలు

Vemanasatakam ... వేమన శతకం

Sumati Satakam ...సుమతీ శతకం